Website Overeenkomst - Disclaimer

De Kapsels.net website, hierna te noemen ďde SiteĒ, is een online service die verstrekt wordt door NetservePlus bv. Door de Site te bezoeken stemt u in met de voorwaarden en condities zoals deze hieronder zijn beschreven. LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG VOORDAT U DE SITE BEZOEKT OF GEBRUIK MAAKT VAN DE SITE. DOOR DE SITE TE BEZOEKEN OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE, GEEFT U AAN DAT U AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN EN CONDITIES DIE HIERONDER ZIJN BESCHREVEN. WANNEER U ZICH NIET KUNT VINDEN IN DEZE VOORWAARDEN EN CONDITIES, DAN HEEFT U GEEN RECHT DEZE SITE VERDER TE BEZOEKEN OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE. HET STAAT NetservePlus bv VRIJ DEZE OVEREENKOMST OP ELK GEWENST MOMENT AAN TE PASSEN EN DE GEMAAKTE AANPASSINGEN ZULLEN DIRECT VAN KRACHT WORDEN ZODRA DE GEWIJZIGDE WEBSITE OVEREENKOMST OP DE SITE GEPLAATST IS. U GAAT ERMEE AKKOORD OM DEZE WEBSITE OVEREENKOMST REGELMATIG OPNIEUW TE BEKIJKEN OM UZELF OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN DE INHOUD VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN EN DOOR UW VOORTDURENDE BEZOEKEN OF GEBRUIKMAKEN VAN DE SITE WORDT U GEACHT AKKOORD TE ZIJN GEGAAN MET DE AANGEPASTE WEBSITE OVEREENKOMST.
 
1. Kopieerrecht, vergunningen en licenties, en aanlevering van ideeŽn:
 
De gehele inhoud van de Site wordt beschermd door internationale kopieerrecht en handelsmerk wetgeving. De eigenaar van de kopieerrechten en handelsmerken is NetservePlus bv, aangesloten partijen en derden. U HEBT NIET HET RECHT OM HET MATERIAAL VAN DE SITE, WAARONDER WORDT BEGREPEN TEKST, GRAFIEKEN EN AFBEELDINGEN, CODES EN/OF SOFTWARE, OP ENIGERLEI WIJZE TE KOPIňREN, TE REPRODUCEREN, OPNIEUW UIT TE GEVEN, TE UPLOADEN, TE PLAATSEN, TE VERZENDEN OF TE VERSPREIDEN. U hebt het recht gedeeltelijk materiaal, dat afkomstig is van diverse gebieden op de Site, uit te printen en te downloaden, echter uitsluitend voor eigen niet-commercieel gebruik, en uitsluitend onder de voorwaarde dat u er mee instemt geen veranderingen aan dit materiaal aan te zullen brengen of enige aanduiding van kopieerrecht of aanduidingen van eigendom van dit materiaal te zullen verwijderen. Door akkoord te gaan met deze Overeenkomst geeft u aan dat u NetservePlus bv zonder uitzondering wereldwijd, eeuwig durend en vrij van rechten toestemming verleent en het recht geeft om aan ondergeschikten toestemming te verlenen tot het vermenigvuldigen, verspreiden, zenden, afgeleide werken te maken, publiekelijk tentoon te spreiden en publiekelijk uit te voeren van enig materiaal en andere informatie (inclusief en zonder uitzondering hierin voorkomende ideeŽn voor nieuwe en verbeterde producten en diensten) die u invoert, plaatst of publiceert in enig publiekelijk gedeelte op de Site (zoals bulletin boards, forums en nieuwsgroepen) of via welk middel ook per e-mail aanlevert bij NetservePlus bv of in elke op dit moment bekend zijnd of in de toekomst nog te ontwikkelen medium. Door akkoord te gaan met deze Overeenkomst geeft u NetservePlus bv eveneens het recht om uw naam samen met de aangeleverde materialen en overige informatie te gebruiken als ook in relatie tot alle adverteer praktijken, marketing praktijken en promotioneel materiaal dat hiermee verband houdt. U gaat er mee akkoord dat er tegen NetservePlus bv geen middelen tot uw beschikking staan voor het aanvechten van op enigerlei wijze aangenomen of werkelijke overtreding of schending van enig eigendomsrecht tijdens uw communicatie met NetservePlus bv
 
HANDELSMERKEN
 
Publicaties, producten, inhoud of diensten waaraan in deze Overeenkomst of op de Site naar wordt verwezen, zijn de uitdrukkelijke handelsmerken of servicemerken van NetservePlus bv. Andere productnamen en bedrijfsnamen die op de Site genoemd worden, zijn mogelijk de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
 
2. Gebruik van de Site:
 
U wordt geacht te begrijpen dat, met uitzondering van de informatie, de producten of diensten waarvan duidelijke wordt aangegeven dat deze zijn verstrekt door NetservePlus bv, NetservePlus bv op geen enkele wijze zeggenschap heeft over, invloed heeft op of ondersteuning biedt aan elke vorm van informatie, producten of diensten op het Internet. Met uitzondering van duidelijk herkenbare Kapsels.net of Hairfinder.com informatie, producten en diensten, wordt alle informatie, en worden alle producten en diensten die via de Site of het Internet worden aangeboden gewoonlijk geleverd door derden die niet aangesloten zijn bij NetservePlus bv. U bent er ook van op de hoogte dat NetservePlus bv u niet zal en kan vrijwaren of garanderen dat via de Site voor downloaden beschikbare bestanden vrij zullen zijn van infecties of virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere codes die besmettende of verwoestende eigenschappen kunnen manifesteren. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nemen van voldoendemaatregelen en controle momenten om te voorzien in uw persoonlijke behoefte voor de correctheid van de invoer- en uitvoergegevens en voor het buiten de Site tot uw beschikking hebben van een adequaat hulpmiddel om data die mogelijk verloren is gegaan te kunnen achterhalen.
 
HET GEBRUIK VAN DE SITE EN HET INTERNET GESCHIEDT VOLLEDIG OP UW EIGEN VERANTWOORDING EN RISICO. NetservePlus bv GEEFT TOEGANG TOT DE SITE EN DE HIERAAN GERELATEERDE INFORMATIE ďZOALS HET ISĒ EN GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF VERONDERSTELDE WAARBORGEN, RECHTVAARDIGINGEN OF GOEDKEURING IN WELKE VORM DAN OOK (WAARONDER ZONDER UITZONDERING OOK WORDEN BEGREPEN DE BESCHERMING VAN NAAM EN ONSCHENDBAARHEID, OF DE VERONDERSTELDE WAARBORGEN VOOR DE VERKOOPBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) MET BETREKKING TOT DE DIENST, ELKE VORM VAN VERKOOP INFORMATIE OF DIENST DIE GELEVERD WORDT VIA DE DIENST OF OP HET INTERNET IN HET ALGEMEEN, EN NetservePlus bv ZAL NIMMER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR MOGELIJKE KOSTEN OF SCHADE DIE HET DIRECTE OF INDIRECTE GEVOLG IS VAN EEN DERGELIJKE TRANSACTIE. HET IS TE ALLEN TIJDE UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OM DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN GEBRUIKSMOGELIJKHEID VAN ALLE MENINGEN, ADVIEZEN, DIENSTEN, HANDEL EN ANDERE INFORMATIE DIE DOOR DE DIENST OF OP HET INTERNET IN HET ALGEMEEN VERSTREKT WORDT TE CONTROLEREN. NetservePlus bv KAN NIET GARANDEREN DAT DE DIENST ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, NOCH DAT FOUTEN IN DE DIENST ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.
 
U BENT ER VAN OP DE HOOGTE DAT DE PURE AARD VAN HET INTERNET ONGECORRIGEERDE MATERIALEN BEVAT WAARVAN ENKELEN SEXUEEL GETINT OF AANSTOOTGEVEND VOOR U KUNNEN ZIJN. DE TOEGANG TOT DERGELIJKE MATERIALEN VINDT TE ALLEN TIJDE PLAATS OP UW EIGEN RISICO. NetservePlus bv HEEFT HIER GEEN ZEGGENSCHAP OVER EN ACCEPTEERT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DEZE MATERIALEN.
 
AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
 
IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL NetservePlus bv AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (I.) ENIGE INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF INDIRECTE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR GELEDEN VERLIEZEN, ONDERBREKING VAN ZAKEN DOEN, VERLIES VAN PROGRAMMAīS EN INFORMATIE, EN VERGELIJKBARE VERLIEZEN) DIE GEREZEN IS DOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN DE DIENST OF DOOR HET ONTBREKEN VAN DE MOGELIJKHEID TOT GEBRUIKMAKING VAN DE DIENST, OF ELKE ANDERE INFORMATIE, OF TRANSACTIES GEDAAN OP DE DIENST, OF GEDOWNLOAD VAN DE DIENST, OF ELKE VORM VAN VERTRAGING VOOR HET VERKRIJGEN VAN DERGELIJKE INFORMATIE OF SERVICE, ZELFS IN HET GEVAL NetservePlus bv OF HAAR GEVOLMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGERS ZIJN INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE, OF (II.)ELK VERZOEK OM SCHADELOOSSTELLING DAT TOE TE SCHRIJVEN IS AAN FOUTEN, VERZUIM, OF ANDERE ONVOLLEDIGHEDEN IN DE DIENST EN/OF MATERIALEN OF INFORMATIE DIE GEDOWNLOAD IS VIA DE DIENST. OMDAT SOMMIGE STATEN OF JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING IN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, KAN HET ZIJN DAT DE HIERBOVEN BESCHREVEN BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN DIE STATEN OF JURISDICTIES IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NetservePlus bv ECHTER BEPERKT TOT DE GROOTSTE MATE WAARIN DE WET HET IN DIEZELFDE STATEN OF JURISDICTIES TOESTAAT.
 
NetservePlus bv is op geen enkele wijze een vertegenwoordiging van elke andere website die u mogelijk via de Site bereikt of die u mogelijk naar de Site linkt. Wanneer u een niet-Kapsels.net website betreedt, wees u er dan van bewust dat deze website onafhankelijk opereert van NetservePlus bv, en dat NetservePlus bv geen enkele invloed kan uitoefenen op de inhoud van de bewuste website. Bovendien betekent een link naar een website in geen enkel geval dat NetservePlus enige verantwoordelijkheid voor de inhoud, of het gebruik van een dergelijke website, goedkeurt of accepteert.
 
3. Vrijwaring
 
U gaat er mee akkoord om NetservePlus bv, haar beambten, directeuren, medewerkers, agenten, vergunninghouders of licentiehouders, leveranciers en elke aan de dienst informatie verstrekkende derde te vrijwaren, te beschermen en schadeloos te stellen tegen alle verliezen, uitgaven, schade en onkosten, inclusief een aannemelijke vergoeding van een advocaat, die het resultaat zijn van een overtreding van deze Overeenkomst (inclusief nalatigheid of verkeerde toepassing) door uzelf of enige andere partij die gebruik maakt van de dienst.
 
4. Rechten van derden
 
De bepalingen van de paragrafen 2. (Gebruik van de Site) en 3. (Vrijwaring) dienen ter bescherming van NetservePlus bv en zijn beambten, directeuren, medewerkers, agenten, vergunninghouders of licentiehouders, leveranciers en elke aan de dienst informatie verstrekkende derde. Elk van deze personen of entiteiten heeft het recht om deze bepalingen in zijn of haar eigen belang tegen u te doen gelden en aan u op te leggen.
 
5. Ontbinding
 
Deze Overeenkomst kan door iedere partij zonder opgaaf van redenen en op elk gewenst moment worden ontbonden. De bepalingen in de paragrafen 1. (Kopieerrecht, vergunningen en licenties, en aanlevering van ideeŽn), 2. (Gebruik van de Site), 3. (Vrijwaring), 4. (Rechten van derden) en 6. (Slotbepalingen) zullen ook na ontbinding van de Overeenkomst van kracht blijven.
 
6. Slotbepalingen
 
Deze Overeenkomst zal worden beheerd en gemaakt in overeenstemming met de Belgische wetgeving die van toepassing is op in BelgiŽ gemaakte en uitgevoerde overeenkomsten. U gaat er mee akkoord dat alle juridische stappen of procedures tussen U en NetservePlus bv om elke denkbare reden met betrekking tot deze Overeenkomst of de verplichtingen van de partijen uitsluitend zal worden beslecht bij een zich in BelgiŽ bevindende Arrondissementsrechtsbank of een hiervoor toegeruste andere rechtbank in BelgiŽ. Elke reden tot aanspraak of vordering die u mogelijk heeft met betrekking tot de dienst moet aangevochten worden binnen ťťn (1) jaar na datum waarop de oorzaak voor deze reden tot aanspraak of vordering zich voordeed, anders zal een dergelijke reden tot aanspraak of vordering van verdere rechtsgang uitgesloten zijn. Enige nalatigheid van NetservePlus bv om op strikte naleving van deze Overeenkomst aan te dringen of kracht bij te zetten mag niet uitgelegd worden als afstand nemen van enige bepaling of recht. Nochde houding tussen de partijen of handelspraktijken mogen gezien worden als een aanpassing op de bepalingen van deze Overeenkomst. Het staat NetservePlus bv vrij haar rechten en plichten van deze Overeenkomst aan iedere partij over te dragen zonder U hiervan op de hoogte te stellen.
 
Alle in deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn onder voorbehoud.